Klasyfikacja zakładów weterynaryjnych

Wyciąg z

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)

Art. 7.

1. Gabinet weterynaryjny jest wyposażony w szczególności w:

1) pokój przyjęć z poczekalnią;

2) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

3) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

4) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez gabinet weterynaryjny usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 8.

1. Przychodnia weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:

1) pokój przyjęć z poczekalnią;

2) salę zabiegową;

3) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

4) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

5) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez przychodnię weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 9.

1. Lecznica weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:

1) pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

2) pokój przyjęć z poczekalnią;

3) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

4) salę zabiegowo-operacyjną;

5) sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego;

7) zaplecze sanitarne i socjalne.

2. Lecznica weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez lecznicę weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne.

Art. 10.

1. Klinika weterynaryjna jest wyposażona w szczególności w:

1) pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

2) poczekalnie;

3) gabinety zabiegowe;

4) salę operacyjną;

5) magazyn produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego;

7) aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług specjalistycznych;

8) aparaturę i sprzęt diagnostyczny;

9) zaplecze sanitarne, socjalne i gospodarcze.

2. Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.

3. W klinice weterynaryjnej usługi weterynaryjne świadczy co najmniej trzech lekarzy weterynarii, w tym jeden lekarz z tytułem specjalisty w zakresie usług weterynaryjnych świadczonych przez klinikę.

4. Klinika weterynaryjna współpracuje w zakresie świadczonych usług weterynaryjnych z innymi zakładami leczniczymi dla zwierząt, a w szczególności przyjmuje pacjentów skierowanych przez te zakłady do leczenia.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ogólnokrajowych organizacji zrzeszających osoby wykonujące zawody z zakresu medycyny weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowo wymagania, o których mowa w ust. 1, mając na względzie prawidłowe wykonywanie przez klinikę weterynaryjną usług weterynaryjnych oraz bezpieczeństwo epizootyczne i epidemiologiczne

Jeden komentarz
  • Co każdy Klient wiedzieć powinien – Megawet

    […] do spełnienia standardach w wielu różnych aspektach swojej działalności. Poniżej w klasyfikacjiznajdują się Przychodnie weterynaryjne, a po nich Gabinety weterynaryjne jako placówki, które […]

Możliwość komentowania została wyłączona.